Dịch vụ tư vấn pháp luật về đầu tư

Tư vấn thủ tục, điều kiện xin chủ trương đầu tư

Tư vấn điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

Tư vấn điều kiện, thủ tục cấp và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Tư vấn chính sách thuế, đất đai, tài nguyên … đối với dự án đầu tư

Tư vấn chuyển chủ đầu tư, chuyển nhượng dự án đầu tư

Tư vấn trường hợp thu hồi, chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

Xin chủ trương đầu tư dự án: Soạn thảo, nộp hồ sơ và làm việc với các cơ quan có thẩm quyền.

 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Soạn thảo, nộp hồ sơ và giải trình với các cơ quan có thẩm quyền.

 Lập dự án đầu tư Thành lập công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện có vốn đầu tư nước ngoài.

Bài viết liên quan

Bình luận