Dịch vụ tạm ngừng, giải thể, phá sản

 • Tư vấn pháp luật về tạm ngừng, giải thể, phá sản

 • Tư vấn thủ tục, quyền và trách nhiệm khi doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động.

 • Tư vấn  điều kiện và thủ tục giải thể, phá sản doanh nghiệp

 • Tư vấn về vốn, tài sản, công nợ và các vấn đề tài chính khác  khi giải thể, phá sản

 • Tư vấn về phương án xử lý lao động khi giải thể, phá sản

 • Tư vấn về quyền và trách nhiệm của thành viên, cổ đông sau giải thể, phá sản

 • Soạn thảo hồ sơ về tạm ngừng, giải thể, phá sản

 • Tham gia cùng doanh nghiệp trong quá trình thực hiện giải thể, phá sản

 •  Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ và làm việc với các cơ quan nhà nước, Tòa án

Bài viết liên quan

Bình luận

 • Công ty chúng tôi đã tạm ngừng 1 năm, tuy nhiên vẫn chưa tìm ra được hướng kinh doanh mới, Công ty chúng tôi có thể tiếp tục tạm ngừng không?

  Trả Lời - 5/2/2017 21:5:7

  Theo quy định tại Khoản 2, Điều 57, Nghị định 78/2015 NĐ-CP

  “….Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm”

  Như vậy bạn có thể tiếp tục tạm ngừng thêm 1 năm nữa.
 • Công ty tôi là Công ty TNHH 1 TV đã có quyết định giải thể, tôi có thể sang tên xe đứng tên Công ty của mình cho con trai tôi được không?

  Trả Lời - 5/2/2017 21:6:56

  Theo quy định tại điểm đ, Khoản 1,  Điều 205 Luật doanh nghiệp năm 2014

  “Điều 205. Các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể

  1. Kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp, nghiêm cấm doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp thực hiện các hoạt động sau đây:

  ……………

  đ) Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản;”

  Do vậy, sau khi có quyết định giải thể, việc xử lý tài sản của Công ty phải thực hiện theo đúng phương án giải thể đã được thông qua, việc sang tên xe cho con trai bạn có thể thực hiện được nếu được quy định trong phương án xử lý tài sản khi giải thể của doanh nghiệp.
 • Khi nào thì doanh nghiệp được giải thể, Công ty chúng tôi còn nợ lương công nhân thì có được giải thể không?

  Trả Lời - 5/2/2017 21:9:11

  Các trường hợp được giải thể và điều kiện giải thể quy định tại Điều 201, Luật doanh nghiệp năm 2014 cụ thể như sau:

  “Điều 201. Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp

  1. Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

  a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

  b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

  c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

  d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  2. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp

              Công ty bạn còn nợ lương công nhân thì không thể tiến hành giải thể được, do vậy nếu bạn muốn thực hiện thủ tục giải thể thì phải bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài