Dịch vụ soạn thoả hợp đồng

  • Hợp đồng mua bán tài sản/chuyển nhượng nhà đất

  • Hợp đồng cho thuê tài sản/nhà đất

  • Hợp đồng cho vay tài sản

  • Hợp đồng thế chấp/cầm cố tài sản/nhà đất

  • Hợp đồng cung ứng dịch vụ: xây dựng/vận tải/sửa chữa

  • Hợp đồng hợp tác đầu tư/hợp tác kinh doanh

  •                  Hợp đồng góp vốn/mua cổ phần

Bài viết liên quan

Bình luận