Dịch vụ Kiển tra báo cáo tài chính

- Kiểm tra, soát xét các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính với hệ thống chứng từ, hóa đơn của doanh nghiệp.
- Tư vấn những điểm bất cập, không phù hợp của Báo cáo tài chính

Bài viết liên quan

Bình luận