Dịch vụ khê khai, báo cáo thuế

- Nhận, soát xét nội dung hóa đơn, chứng từ.
- Kê khai, báo cáo thuế GTGT, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân.
- Lập Báo cáo tài chính năm, tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN năm.
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơ
n.

Bài viết liên quan

Bình luận