Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hóa đơn có giá trị từ 20 triệu đồng

        Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 Sửa đổi bổ sung điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC, quy định về điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hóa đơn >= 20 TRIỆU  như sau:
 STT

 Hình thức thanh toán

Điều kiện về hồ sơ, thủ tục 

 1         Thanh toán qua ngân hàng: Séc, Ủy nhiệm chi, Lệnh chi, Ủy nhiệm thu, nhờ thu…         Đối với tài khoản tiền vay dùng để thanh toán cho người bán thì không cần đăng ký với cơ quan thuế
-          Tài khoản của bên mua, bên bán phải đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế quản lý
 2 Thanh toán bù trừ giữa giá trị HH, DV mua vào và giá trị HH,DV bán ra, vay mượn hàng hóa -          Hình thức thanh toán phải có quy định cụ thể trong Hợp đồng dưới hình thức văn bản Biên bản bù trừ công nợ của 3 bên ( Với trường hợp bù trừ công nợ qua bên thứ 3)
-          Có biên bản đối chiếu số liệu và xác nhận giữa 2 bên về việc Thanh toán bù trừ giữa giá trị HH, DV mua vào và giá trị HH,DV bán ra, vay mượn hàng hóa

 3 Thanh toán bù trừ công nợ qua bên thứ 3: vay, mượn tiền, cấn trừ nợ -          Hình thức thanh toán phải có quy định cụ thể trong Hợp đồng dưới hình thức văn bản
-
          Phải có hợp đồng vay
-    Chứng từ chuyển tiền từ bên cho vay sang bên vay
 4 Ủy quyền qua bên thứ 3 thanh toán qua ngân hàng (Hoặc bên bán yêu cầu bên mua thanh toán tiền cho bên thứ 3)  Bên thứ 3 nhận ủy quyền là 1 pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật
-          Việc ủy quyền thanh toán này phải được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản
 5 Thanh toán tiền vào tài khoản của bên thứ 3 mở tại kho bạc Nhà Nước - Tài khoản này dùng để cưỡng chế nợ của bên bán theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Bài viết liên quan

Gửi câu hỏi tới Luật Tân Long