Công ty TNHH 1 TV đã có quyết định giải thể, tôi có thể sang tên xe đứng tên Công ty của mình cho con trai tôi được không?

Trả Lời:

Theo quy định tại điểm đ, Khoản 1,  Điều 205 Luật doanh nghiệp năm 2014

“Điều 205. Các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể

1. Kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp, nghiêm cấm doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp thực hiện các hoạt động sau đây:

……………

đ) Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản;”

Do vậy, sau khi có quyết định giải thể, việc xử lý tài sản của Công ty phải thực hiện theo đúng phương án giải thể đã được thông qua, việc sang tên xe cho con trai bạn có thể thực hiện được nếu được quy định trong phương án xử lý tài sản khi giải thể của doanh nghiệp.

Bài viết liên quan

Gửi câu hỏi tới Luật Tân Long